محیط کشت DMEM - F12

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محیط کشت DMEM - F12

محیط های کشت کلاسیک:


محیط های کشت کلاسیک برای حمایت رشد طیف وسیعی از میکروارگانسیم ها و سلول ها طراحی شده اند. 
از نظر شيميايی به حالت مايع مواد مغذی را براي رشد سلولی با كاربرد های تحقيقاتی، تشخيصی و صنعتی فراهم می آورد. محيط های كشت به طور كلی محتوی مخلوطی از مواد مغذی مشخص است كه در محلول های بافری نمكی فيزيولوژيكی حل می گردند.
اكثر محيط های كشت داراي نمك ها، آمينواسيدها، قندها، ويتامين ها و ساير مواد مغذی آلی هستند. اين محيط ها به عنوان بستر اصلی رشد سلولی به شمار آمده كه می توان به آن مكمل های گوناگون جهت بهتر سلول ها اضافه نمود.

هر نوع محيط كشت خاص برای طيفی از سلول ها و يا برای يك يا چند نوع سلول خاص كاربرد دارد كه پيشنهاد می شود با توجه به نوع ميكروارگانيسم يا سلول و شرايط آن محيط كشت مورد نظر انتخاب شود.


DMEM/F12 ) Dulbecco's Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12 ):


محیط کشتDMEM:F12 ترکیبی از دو نوع محیط کشت DMEM و Ham's F12 می باشد که به طور معمول جهت رشد طیف وسیعی از سلول های پستانداران مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب DMEM:F12 غنی و پیچیده و محتوی 21 نوع آمینو اسید، 10 نوع ویتامین، گلوکوز، زینک و آهن و سایر ترکیبات می باشد.

در واقع ترکیبی از مقادیر بالای گلوکوز، آمینو اسید ها و ویتامین های محیط کشت DMEM و اجزای متنوع محیط کشت Hams'F12 را درخود دارد. این محیط کشت نوعی محیط سینتتیک است که حاوی هیچ نوع سرم و پروتئین نبوده و بنابراین بسته به نوع کشت سلولی ممکن است نیاز به مکمل از جمله سرم داشته باشد. برخی از فرمولاسیون های موجود این محیط کشت ممکن است حاوی ال-گلوتامین و  فنول رد و یا بدون آن باشند.

 

More Info