WFI

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

WFI

آب :


شرکت نوآوری زیستی گویا آب مقطر قابل تزریق ( WFI) با کیفیت بالا و مطابق با الزامات و استاندارد فارماکوپه آمریکا یا USP تولید می نماید. 
آب مقطر قابل تزریق یا WFI کاربرد های متنوعی از جمله استفاده به عنوان ماده اولیه جهت تولید محصولات دارویی و غیر دارویی، استفاده در کشت سلول، اعتبار سنجی فرآیند ها، پردازش دستگاه ها، تهیه بافر های خالص سازی و یا بافر های کروماتوگرافی دارد.

آب مقطر با گرید مولکولی، ایده آل برای آماده سازی معرف ها، شستشوی ظروف آزمایشگاهی شیشه ای و پلاستیکی، و سایر کاربرد های بیولوژی مولکولی جایی که به آب بدون هیچ گونه DNA، RNA و پروتئاز نیاز است می باشد.

همچنین این آب برای فرآیند های حیاتی بیولوژی مولکولی که سطح پایین اندوتوکسین و عدم وجود فعالیت های نوکلئاز و پروتئاز اهمیت فراوان دارد از جمله تهیه بافر ها، استخراج DNA و RNA، تعیین توالی DNA، کلونینگ، نقشه ژنی، Northern blots, Southern blots, and Western Blots بسایر مناسب است. 
 

More Info