محلولTrypsin-EDTA

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلولTrypsin-EDTA

مکمل ها و معرف های محیط کشت:


محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، مکمل ها، بافر ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.
آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM  آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد.

 

محلولTrypsin-EDTA  :


محلول آنزیمی Trypsin-EDTA برای جدا کردن سلول ها از بستر کشت ( پتری دیش یا فلاسک کشت) و همچنین تفکیک و جدا کردن آنها از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که از محلول Trypsin-EDTA با غلظت 10X استفاده می گردد باید با محلول بافری PBS بدون کلسیم و منیزیم به رقت 1X تبدیل گردد.


غلظت نهایی مورد استفاده معمولا 0.05 % تریپسین و 0.02 % EDTA ( 0.53 میلی مولار) می باشد. محلول را می توان با حجم های 5 تا 10 میلی لیتر تقسیم و سپس جهت مصرف به صورت فریز شده نگهداری نمود. محلول آماده به مصرف با غلظت 0.05% تریپسین و همچنین 0.25% تریپسین به صورت تجاری در دسترس می باشد.  

More Info