محلول تریپان بلو

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول تریپان بلو


مکمل ها و معرف های محیط کشت:


محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، مکمل ها، بافر ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.
آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM  آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد. 

 

محلول تریپان بلو  :


رنگ تریپان بلو رنگی است که برای تشخیص سلول های زنده از سلول های غیر زنده مورد استفاده قرار می گیرد. سلول های غیر زنده رنگ را به خود جذب نموده و به رنگ آبی در می آیند در حالی که سلول های زنده رنگ را به خود جذب نمی نمایند.

سلول ها جهت رنگ آمیزی باید به صورت سوسپانسیون با سلول های منفرد و همراه با محلول نرمال سالین قراد داده شوند. از آنجایی که رنگ تریپان بلو قرابت بالاتری به پروتئین های سرم نسبت به پروتئین های سلولی دارد بنابراین در صورتی که در محیط رنگ آمیزی سرم وجود داشته باشد منجر به تیره شدن زمینه رنگ آمیزی خواهد شد. این رنگ معمولا برای ارزیابی درصد سلول های زنده مورد استفاده قرار می گیرد. 

More Info