محیط کشت MEM آلفا

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محیط کشت MEM آلفا

محیط های کشت کلاسیک:


محیط های کشت کلاسیک برای حمایت رشد طیف وسیعی از میکروارگانسیم ها و سلول ها طراحی شده اند. 
از نظر شيميايی به حالت مايع مواد مغذی را براي رشد سلولی با كاربرد های تحقيقاتی، تشخيصی و صنعتی فراهم می آورد. محيط های كشت به طور كلی محتوی مخلوطی از مواد مغذی مشخص است كه در محلول های بافری نمكی فيزيولوژيكی حل می گردند.
اكثر محيط های كشت داراي نمك ها، آمينواسيدها، قندها، ويتامين ها و ساير مواد مغذی آلی هستند. اين محيط ها به عنوان بستر اصلی رشد سلولی به شمار آمده كه می توان به آن مكمل های گوناگون جهت بهتر سلول ها اضافه نمود. هر نوع محيط كشت خاص برای طيفی از سلول ها و يا برای يك يا چند نوع سلول خاص كاربرد دارد كه پيشنهاد می شود با توجه به نوع ميكروارگانيسم يا سلول و شرايط آن محيط كشت مورد نظر انتخاب شود.


MEM)   Minimum Essential Medium):


محیط کشت MEM آلفا یا Minimum Essential Medium با تغییرات آلفا، اولین بار توسط Stanner در سال 1971 برای کشت سلول های هیبرید موش- همستر معرفی شد. علاوه بر ترکیبات معمول محیط Eagle's MEM فرمولاسیون Stanner دارای اسیده ای آمینه غیر ضروری، آسکوربیک اسید، بیوتین، ویتامین B12، لیپوئیک اسید، سدیم پایرووات، ریبونوکلئوزید و داکسی ریبونوکلئوزید می باشد.

MEM آلفا تاکنون در بسیاری از موارد از قبیل بلوغ جنین انسانی به بلاستوسیست، کشت بافت اندام عملکردی در میکروگرانش و کشت سلول های پرایمری و لاین های سلولی استفاده شده است. فرمولاسیون تجاری آماده مصرف MEM آلفا، ممکن است همراه با نوکلئوزید و یا بدون نوکلئوزید باشد. 

More Info