محلول بافری HEPES

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول بافری HEPES

مکمل ها و معرف های محیط کشت:


محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، مکمل ها، بافر ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.
آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM  آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد. 

 

محلول بافری  HEPES :


محلول HEPES یک بافر ارگانیک زوئیترونیک است که همچنین جهت حفظ pH فیزیولوژیک محیط کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که سیستم کشت سلولی بسیار حساس است و افزایش ظرفیت بافری و تثبیت pH در محدوده 7.2 تا 7.6 به سطوح CO2 وابسته نمی باشد استفاده از هپس توصیه می گردد.

بافر هپس به طور گسترده ای در بسایری از واکنش های بیوشیمیایی و به عنوان یک عامل بافر در برخی از محیط های کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرد. بافر هپس هیچ ارزش غذایی برای سلول ندارد و تنها برای افزودن ظرفیت بافری محیط کشت و در مواقعی که کشت سلولی برای مدت طلانی جهت انجام دستکاری ها و آزمون ها خارج از انکوباتور CO2 قرار می گیرد به محیط کشت اضافه می گردد.

More Info