محلول های بافر نمکی HBSS

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول های بافر نمکی HBSS

محلول های بافر نمکی:


محلول های بافر نمكی، محلول هايی هستند كه با غلظت های مشخص نمكی و pH فيزيولوژيكی ساخته شده كه به صورت تنها و يا با مخلوطی از ساير معرف ها برای شستشوی بافت ها و سلول ها به كار می روند.

اين محلول ها عمدتاً شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و كلرايد هستند كه برای سلولها محيط آبی به همراه يون های غير آلی را فراهم نموده و در عين حال pH فيزيولوژيك و فشار اسمزی را حفظ می نمايند.
بنابراين نقش اصلی محلول نمكی، حفظ pH فيزيولوژيك و تعادل اسمزی در يك محيط و فراهم نمودن محيط آبی به همراه يون های غير آلی برای سلول ها بوده كه به عنوان يك فاكتور اصلی از يك قرن پيش تا كنون مورد توجه است.

 

محلول نمکی HBSS, Hank's :


محلول بافری  Hank's یا HBSS ترکیبی از نمک های معدنی همراه با گلوکوز می باشد. این محلول می تواند به منظور شستشوی سلول ها و بافت ها ویا نگهداری سلول ها در فاز زنده مورد استفاده قرار گیرند. محلول دارای سیستم بافری فسفات بوده و pH فیزیولوژیک و فشار اسموزی را حفظ می کند. HBSS با فیلتر 0.2 میکرون فیلتر شده و استریل مصرف می گردد.

همچنین ممکن است بسته به نوع نیاز به همراه یون کلسیم ( Ca2+) و منیزیم ( Mg2+) و یا بدون این دو یون در مواردی که از محلول تریپسین استفاده می شود موجود باشد. به طور کلی این محلول به عنوان یک محلول ایزوتونیک نمکی یا بافر برای شستشوی سلول ها و بافت ها ( از قبیل فرآیند های کروماتوگرافیک ) که نیاز به انکوباسیون احساس نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد.

HBSS بدون کلسیم و منیزیم در فرآیند جداسازی و تعلیق مجدد سلول ها برای شستشو استفاده می گردد چرا که در این فرآیند ها از محلول تریپسین استفاده  می گردد و این دو یون فعالیت تریپسین را مهار می نمایند.  

More Info