محلول Glutaclon

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول Glutaclon

مکمل های محیط کشت:


محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، مکمل ها، بافر ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.
آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM  آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد. 

 

محلول Glutaclon™  :


با محلول Glutaclon™  ، سلول ها این مکمل مورد نیاز را در سالم ترین محیط ممکن دریافت می کنند. این فرم اصلاح شده ال-گلوتامین یا ال-گلوتامین پایدار ( L-Alanyl-L-Glutamine) در طی دوره نگهداری و انکوباسیون به آمونیوم تجزیه نشده و میزان سمیت را به حداقل ممکن رسانده و کیفیت کشت را بهبود می بخشد.

More Info