محلول های بافر نمکی

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول های بافر نمکی

محلول های بافر نمکی:


محلول های بافر نمكی، محلول هايی هستند كه با غلظت های مشخص نمكی و pH فيزيولوژيكی ساخته شده كه به صورت تنها و يا با مخلوطی از ساير معرف ها برای شستشوی بافت ها و سلول ها به كار می روند. اين محلول ها عمدتاً شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و كلرايد هستند كه برای سلولها محيط آبی به همراه يون های غير آلی را فراهم نموده و در عين حال pH فيزيولوژيك و فشار اسمزی را حفظ می نمايند.
بنابراين نقش اصلی محلول نمكی، حفظ pH فيزيولوژيك و تعادل اسمزی در يك محيط و فراهم نمودن محيط آبی به همراه يون های غير آلی برای سلول ها بوده كه به عنوان يك فاكتور اصلی از يك قرن پيش تا كنون مورد توجه است.


DPBS, Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline:


بافر فسفاتی که از سدیم فسفات، پتاسیم فسفات و سدیم کلراید تهیه شده است با تعادل بین فسفات – فسفریک اسید، به تعادل و حفظ pH سیسنم منجر می گردد. DPBS یا Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline یک سیستم بافری برای نگهداری محیط کشت سلولی در بازه فیزیولوژیک pH یعنی 7.2  تا 7.6 مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزاری جهت حفظ سلول های جانوران وقتی که یک محلول نمکی تعریف شده شیمیایی، محیط مناسب برای حفظ یکپارچگی فیزیولوژیک و ساختاری سلول ها ( برای مثال Tonicity/ Viability ) در حالت in Vitro برای مدت زمان محدود فراهم می نماید می باشد.

DPBS ممکن است به عنوان محلول بدون کلسیم (Ca2+) و منیزیم ( Mg2+) برای استفاده با محلول تریپسین باشد و یا ککمن است و یا ممکن است بسته به نوع نیاز حاوی کلسیم و منیزیم باشد.

این محلول به طور کلی به عنوان یک محلول نمکی (ایزوتونیک) برای شستشوی سلول ها و بافت ها ( مثل فرآیند کروماتوگرافی) که انکوباسیون لازم نیست مورد استفاده قرار می گیرد. DPBS  بدون کلسیم و منیزیم در فرآیند جداسازی برای شستشو و احیای مجدد سلول ها که حضور کلسیم و منیزیم ممکن است فعالیت تریپسین را مهار نماید استفاده می گردد.

More Info