برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.


TRYPSIN

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

1

Trypsin-EDTA (1X) 0.05%

0.5 g/L of trypsin, 0.2 g/L of EDTA, With Phenol red 

12-TR1-100

100 ml

390,000

2

 

Trypsin-EDTA (1X) 0.25%

 

2.5 g/L of trypsin, 0.38 g/L of EDTA, With Phenol red

12-TR2-100

100 ml

 

500,000

 

3

Trypsin-EDTA (10X) 0.5% 5 g/L of trypsin, 2 g/L of EDTA, Without Phenol red. 12-TR3-100 100 ml

750,000

4 Trypsin-EDTA (10X) 2.5% 25 g/L of trypsin, 3.8 g/L of EDTA, Without Phenol red. 12-TR4-100 100 ml 1,500,000

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط