توليد بر اساس سفارش مشتريان

 

 

         توليد بر اساس سفارش مشتريان

شركت نوآوری زيستی گويا اين افتخار را دارد كه به عنوان اولين توليد كننده محصولات محيط كشت به صورت صنعتی در خاورميانه، تأمين كننده هر نوع نياز مربوط به اين بخش برای مصارف تحقيقاتی و صنعتی باشد.

در اين راستا مشتريان با توجه به نياز خود می توانند هر نوع محيط كشت و ملزومات مربوط به آن را از ما درخواست نمايند. اين توانايي در مجموعه توليدی- تحقيقاتی نوآوری زيستی گويا وجود دارد كه پاسخ گوی نياز محققان و توليد كنندگان محترم در اسرع وقت باشد.

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط