آب مقطر

 

 

   آب مقطر

شركت نوآوری زيستی گويا همچنين قادر به توليد آب مقطر با كيفيت قابل تزريق ( WFI) می باشد. آب WFI آبی است كه برای توليد محصولات دارويی و انواع محصولات تزريقی كه در آن ها مقدار اندوتوكسين نياز به كنترل دارد مورد استفاده قرار می گيرد.

آب خام اوليه تحت فرآيند های گوناگون از بستر های مختلف عبور نموده تا تمامی املاح و ناخالصی هاي آن زدوده شود. سپس با فرآيند اسمزی معكوس و از طريق بستر های كاتيونی و آنيونی پيش از تقطير ديونيزه می شود.

اين شركت آب مقطر بسيار خالص، عاری از هر گونه ناخالصی را كه براي مصارف گوناگون تحقيقاتی و زيست دارويی صنعتی ايده ال است فراهم آورده و با استفاده از فرآيند های پيشرفته در مراحل مختلف مقدار اندوتوكسين را در پايين ترين سطح حفظ می كند.

كاربرد های آب با كيفيت  WFI‌: ماده اوليه برای صتايع داروسازی، كشت سلول ، بافر های خالص سازی يا بافر های كروماتوگرافی و غيره ....

اين آب همچنين برای مصارف آزمايشگاه های مولكولی برای ساخت معرف ها و شستشوی تجهيزات و وسايل بيولوژی مولكولی كه نيازمند به آب عاری از DNA، RNA و پروتئاز هستند، مناسب می باشد. علاوه بر اين برای فرآيند های ضروری بيولوژی مولكولی كه در آن ها نياز به اندوتوكسين سطح پايين و عدم وجود فعاليت نوكلئازی و پروتئازی می باشند از جمله : تهيه بافر ها، خالص سازی DNA/RNA‌، تعيين توالی DNA، DNA نوتركيب،‌كلونينگ، نقشه ژنومی، نورترن بلات، ساترن بلات و وسترن بلات بسيار مناسب است.

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط