مكمل ها و معرف ها

 

 

 مكمل ها و معرف ها

شركت نوآوری زيستی گويا همچنين تأمين كننده تمامی مكمل ها و معرف هايی است كه در طی فرآيند كشت سلولی مورد نياز بوده و به محيط های كشت اضافه می گردد. اين مكمل ها برای رشد سلول ها با توجه به شرايط آن ها مورد استفاده قرار می گيرند.

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط