محلول های بافر نمكی

 

 

  محلول های بافر نمكی

محلول های بافر نمكی، محلول هايی هستند كه با غلظت های مشخص نمكی و PH فيزيولوژيكی ساخته شده كه به صورت تنها و يا با مخلوطی از ساير معرف ها برای شستشوی بافت ها و سلول ها به كار می روند. اين محلول ها عمدتاً شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و كلرايد هستند كه برای سلولها محيط آبی به همراه يون های غير آلی را فراهم نموده و در عين حال PH فيزيولوژيك و فشار اسمزی را حفظ می نمايند.

بنابراين نقش اصلی محلول نمكی، حفظ PH فيزيولوژيك و تعادل اسمزی در يك محيط و فراهم نمودن محيط آبی به همراه يون های غير آلی برای سلول ها بوده كه به عنوان يك فاكتور اصلی از يك قرن پيش تا كنون مورد توجه است.

 

 

    
  

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط